Privacybeleid

Door gebruik te maken van de diensten van Yvon Notariaat (verder: Yvon) stemt u in met de verwerking door Yvon van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Yvon van de persoonsgegevens van derden die u aan Yvon verstrekt.

Yvon is gevestigd aan de Berglaan 2 9203 EG Drachten en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 01152428.

Yvon verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Yvon de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Yvon voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Yvon mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. Yvon verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. 01152428 verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

Yvon wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Yvon haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

Yvon bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Yvon de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Yvon.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Yvon bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@yvon.nl. Yvon zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Yvon haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Yvon de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Yvon kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@yvon.nl. Yvon zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Yvon uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op! U verlaat de site van Yvon. X Doorgaan